ЦЕНИ

ЦЕНИ  за   Абонаментно Счетоводно обслужване на фирми
Месечно възнаграждение
Брой документи Фирми занимаващи  Фирми занимаващи  Фирми занимаващи се 
на месец се само с услуги се с услуги и търговия с производство 
                   Фирми не регистрирани по   ЗДДС   
до 10   док.       
месечно 60 лева 70 лева 90 лева
до 25   док.       
месечно 70 лева 90 лева 100 лева
до 50 док.      
месечно 80 лева 120 лева 130 лева
до 75 док.      
месечно 110 лева 140 лева 160 лева
до 100   док.       
месечно 130 лева 160 лева 190 лева
над  100 док.       
месечно по договаряне по договаряне по договаряне
                   Фирми , регистрирани по   ЗДДС   
до 10   док.       
месечно 100 лева 120 лева 140 лева
до 25   док.       
месечно 140 лева 170 лева 190 лева
до 50 док.      
месечно 190 лева 240 лева 260 лева
до 75 док.      
месечно 240 лева 270 лева 300 лева
до 100   док.       
месечно 250 лева 280 лева 310 лева
над  100 док.       
месечно по договаряне по договаряне по договаряне
       
Цените за ТРЗ и Личен състав до 3 човека   персонал са включени в абонаментното счетоводно обслужване 
за   над 3 ма човека персонал се добавя такса според тарифата за ТРЗ и Личен   състав.  
Ако фирмата се регистрира , като Интрастат   оператор , към месечната цена се добавя такса по таблицата 
за интрастат услуги .      
Изготвяне   и подаване на декларации по чл.55 от ЗДДФЛ   20.00 лв / тримесечно
Подаване   на нулеви декларации по ЗДДС  - 30.00   лв/ месечно
Регистрация по ДДС -  100 лева
Допълнителни такси : Годишно и данъчно   приключване , съставяне и подаване на Годишна данъчна декларация 
  съставяне на годишен   финансов отчет - едномесечно възнаграждение .
 Забележка:
1.   „Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща   стопански последици, това може да е фактура,
банково   извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ.
2.   "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за   социално осигуряване;
3.   „ЕР ДЖИ КОНСУЛТ ” ЕООД си запазва правото да сключва договори на различни от   горепосочените цени;
4.   Всички цени са в български левове без включен данък върху   добавената стойност (ДДС). 
При   необходимост, можете да сключите договор за счетоводно обслужване с дъщерни   на „ ЕР ДЖИ КОНСУЛТ ” ЕООД 
счетоводни   предприятия, които не са регистрирани по ЗДДС.
ЦЕНИ  за Абонаментно Счетоводно обслужване   ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 
Изготвяне   на годишна данъчна декларация и подаване по електронен път – от 50 до 100   лв., в зависимост от сложността.
За нерегистрираните по ЗДДС :
Брой документи годишно възнаграждение
До 20   документа 50 лв.
От 20 до 50   документа 80 лв.
От 50 до 100   документа 100 лв.
Над 100   документа по договаряне
За регистрираните по ЗДДС:
 Изготвяне   на месечни Справки-декларации по ЗДДС и подаването им по електронен път, 
 в зависимост от броя на документите: 
Брой документи Месечно възнаграждение
До 20   документа 50 лв.
От 20 до 50   документа 80 лв.
От 50 до 100   документа 100 лв.
Над 100   документа по договаряне
Изготвяне   и подаване на декларации ЗДДФЛ  
тримесечни 20.00 лв / тримесечно
ИНТРАСТАТ
Ако   фирмата премине установените прагове от НСИ за обеми вътрешнообщностна   търговия,тя е задължена да
 се регистрира като интрастат оператор и да   води определена документация и подава информация по образец всеки 
месец   по електронен път към НАП. „ ЕР ДЖИ КОНСУЛТ ” ЕООД може да изпълнява функция   на „трета декларираща страна”
от   Ваше име всички документи и да подава по електронен път всички необходими   декларации.
   Таксите за   услугата са следните:
нулева декларация – 25   лв./месец;      
до 2   придобивания/изпращания на месец – 35 лв./месец;      
до 5   придобивания/изпращания на месец – 55 лв./месец;      
до 10   придобивания/изпращания на месец – 90 лв./месец;      
над 10 придобивания/изпращания   на месец – 90 лв. + 2 лв. за всяко следващо придобиване/изпращане.      
Цени   за ТРЗ и Личен състав Услуги
Цените   за ТРЗ и Личен състав до 3 човека персонал са включени в абонаментното   счетоводно обслужване 
Брой персонал Месечно възнаграждение
   
Над 3 до   10 души персонал х 15.00лв. На човек
Над 10 до   20 души персонал х 13.00лв. На човек
Над 20 до   30 души персонал х 12.00лв. На човек
Над 30  души персонал по договаряне
ЕДНОКРАТНИ   СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ за клиенти без абонамент
Годишно   счетоводно и данъчно приключване, съставяне на годишен отчет
Вид клиент Цена на годишно приключване
Фирми с до 50   документа годишно 200 лв.
Фирми с от 50   до 100 документа годишно 300 лв.
Фирми с над   100 документа годишно по договаряне
Годишно   приключване на фирми без дейност през годината
Съставяне   на нулева данъчна декларация, подготовка на уведомление до НСИ за   неосъществяване на стопанска дейност,
  комплект справки "Годишен отчет за   дейността" за представяне пред Търговски регистър - 100   лв.