Услуги

Услугите , които предлага ф-ма ‘’ ЕР ДЖИ КОНСУЛТ’’ ЕООД

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ:

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с нуждите на дейността Ви.

 • Текуща обработка на първичните счетоводни документи -проверка,класиране,съхраняване.

 • Текущо осчетоводяване на стопанските операции

 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път.

 • Водене на складови наличности

 • Начисляване на амортизации

 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайни активи

 • Ежемесечно изготвяне и подаване към данъчния орган на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС по електронен път;

 • Изготвяне и подаване на VIES декларации.

 • Изготвяне и подаване на интрастат декларации.

 • Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента

 • Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента.

 • Обработка на документи за командировка .

 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета;
  Интернет банкиране;

 • Изготвяне на справки, поискани от клиента

ЛИЧЕН СЪСТАВ И РАБОТНИ ЗАПЛАТИ:

 • Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения  и подаване на необходимата информация за това в НАП.

 • Ежемесечно изготвяне и изчисляване на ведомост за работна заплата;
  Изготвяне и подаване на декларации обр.1 и обр.6

 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62,ал.4 от КТ,

 • Регистрация и подаване на болнични листове за служители и работници.

 • Изготвяне на документи за пенсиониране;

 • Изготвяне на сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата;

 • Попълване на трудови и осигурителни книжки.

 • Изготвяне удостоверения, служебни бележки и др. за персонала

 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните задължения на фирмата към бюджета

СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ

 • Всички консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване

 • Консултации отностно легално оптимизиране на данъците

 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси

 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала

 • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база

 • Консултиране и съдействие при регистриране на компания

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации

 • Подготовка на платежни нареждания за данъци

 • Подготовка на данъчни справки и уведомления

 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация

 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверкиобщи, тематични и насрещни

 • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК

 • Анализ и оценка на данъчни актове, действия или бездействия на органите от НАП

 • Анализ и оценка на ревизионни доклади и актове на администрацията и оценка на констатациите и на определените данъчни задължения

 • Съвети при предоставянето на необходимата информация и документи до НАП

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети  

 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО

 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • Събиране на документи от офиса на клиента.

 • On-line банкиране

 • Подaване на документи към различни институции

 • Първоначална регистрация , промяна в обстоятелствата НА ФИРМИ и пререгистрация на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията

 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС

 • Удостоверения за актуално състояние, наличие или липса на задължения

 • Изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за кредит

 • Представителство и защита при провеждане на ревизии  и одит